Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Trả lời e-mail

background image

Trả lời e-mail
Bạn có nhận được e-mail cần trả lời nhanh không? Trả lời ngay lập tức bằng cách sử dụng

điện thoại.
1. Nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

77

background image

2. Mở e-mail và nhấn .

Mẹo: Để chỉ trả lời người gửi, hãy chạm vào trả lời. Để trả lời người gửi và tất cả những

người nhận khác, hãy nhấn trả lời tất cả.

Chuyển tiếp e-mail

Mở e-mail và nhấn > chuyển tiếp.