Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

background image

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn
Bạn có thể chọn ảnh thẻ liên lạc trên điện thoại. Chọn ảnh bạn vừa chụp hoặc ảnh hồ sơ hiện

có từ một trong các dịch vụ mạng xã hội.
1. Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến danh bạ.

2. Trên đầu danh sách liên lạc, hãy nhấn vào ảnh của riêng bạn.

3. Nhấn lại vào ảnh và chọn một trong những ảnh được cung cấp hoặc nhấn tìm ảnh khác

để chọn một ảnh từ Thư viện Ảnh.

4. Kéo ảnh vòng quanh để điều chỉnh cắt xén và nhấn vào .