Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Thêm hoặc xóa một liên lạc

background image

Thêm hoặc xóa một liên lạc
Giữ bạn bè bên bạn. Lưu số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác của họ vào hub Mọi

người.
Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến danh bạ.
Thêm số liên lạc
1.
Nhấn vào .

2. Nếu bạn đã đăng nhập vào nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản bạn muốn lưu liên lạc.
Bạn không thể chỉ lưu một liên lạc vào điện thoại, các liên lạc luôn được lưu vào một tài khoản.
3. Thêm chi tiết liên lạc và nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

63

background image

Mẹo: Danh bạ của bạn được tự động sao lưu vào tài khoản Microsoft của bạn.

Chỉnh sửa số liên lạc

Nhấn vào liên lạc và , sau đó chỉnh sửa hoặc thêm chi tiết, chẳng hạn như nhạc chuông

hoặc địa chỉ web.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gọi mỗi liên

lạc. Chạm vào số liên lạc và chạm vào

. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM

kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Xóa một số liên lạc

Chạm vào số liên lạc và chạm vào

> xóa.

Liên lạc sẽ bị xóa trên cả điện thoại và dịch vụ mạng xã hội nơi chúng được lưu trữ, ngoại trừ

một số dịch vụ chẳng hạn như Facebook, Twitter và LinkedIn.

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa nhanh nhiều số liên lạc, trên máy tính, hãy đăng nhập vào

people.live.com bằng tài khoản Microsoft của mình và xóa chúng ở đó.

Lọc danh sách liên lạc

Nếu bạn không muốn liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội xuất hiện trong danh sách liên lạc,

bạn có thể lọc chúng ra. Trong danh sách liên lạc, hãy nhấn

> cài đặt > lọc danh sách

liên hệ và nhấn vào những tài khoản bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.

Mẹo: Bạn cũng có thể lọc bỏ những liên lạc không có số điện thoại. Chuyển Ẩn những

liên lạc không có số điện thoại thành Bật

.