Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

background image

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận
Bạn có nhận được cuộc gọi từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong hub

Mọi người không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên

lạc mới hoặc hiện có.
1. Nhấn và trượt đến lịch sử.

2. Nhấn cạnh một số điện thoại và nhấn .

3. Nhấn vào , chỉnh sửa số điện thoại và loại số điện thoại, sau đó nhấn vào .

4. Chỉnh sửa chi tiết liên lạc khác, bao gồm cả tên và nhấn vào .