Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Gọi số liên lạc

background image

Gọi số liên lạc
Gọi cho bạn bè thật dễ dàng và nhanh chóng khi bạn đã lưu số liên lạc của họ trong điện

thoại.
Nhấn vào .
1. Nhấn vào .

2. Nhấn liên lạc và nhấn số, nếu liên lạc có nhiều số.

Mẹo: Giọng nói của bạn bè quá to hoặc quá nhỏ? Bấm các phím âm lượng để thay đổi

âm lượng.
Mẹo: Bạn có muốn cho phép người khác nghe cuộc trò chuyện không? Nhấn vào loa

ngoài.
Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gọi mỗi liên

lạc. Nhấn , trượt đến danh bạ, sau đó nhấn vào tên của liên lạc và nhấn

. Không

phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gọi cho một số điện thoại

Nhấn , nhập số điện thoại và nhấn gọi.
Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy nhấn và giữ 0.
Tìm kiếm trong nhật ký cuộc gọi

Để tìm kiếm một bản ghi cuộc gọi, hãy trượt đến lịch sử, nhấn , sau đó nhập tên hoặc số

điện thoại của liên lạc.
Xóa một bản ghi cuộc gọi

Để xóa một bản ghi cuộc gọi, hãy trượt đến lịch sử, nhấn và giữ bản ghi cuộc gọi và nhấn

xóa.
Để xóa tất cả các bản ghi cuộc gọi, hãy nhấn

> chọn cuộc gọi >

> chọn tất cả >

.

Sao chép và dán số điện thoại

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn Mọi người, trượt đến danh bạ, nhấn vào một liên lạc,

nhấn và giữ số điện thoại, nhấn sao chép và nhấn vào hộp văn bản, nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

57