Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Đánh dấu ảnh làm mục yêu thích

background image

Đánh dấu ảnh làm mục yêu thích
Bạn có muốn tìm thấy các ảnh đẹp nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng không? Đánh dấu

chúng làm mục yêu thích và xem chúng trong giao diện yêu thích trong hub Ảnh.
1. Nhấn vào Ảnh > album và duyệt đến ảnh.
Nếu ảnh ở trong một album trực tuyến, bạn có thể tải ảnh này về điện thoại.
2. Nhấn vào

> .

Mẹo: Để nhanh chóng đánh dấu nhiều ảnh làm mục yêu thích, hãy chọn album có các

ảnh này, nhấn , chọn ảnh và nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

89

background image

Xem mục yêu thích

Trong hub Ảnh, hãy trượt ngang đến yêu thích.