Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

background image

Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

Bạn muốn tiết kiệm cước điện thoại? Bạn có thể tiết kiệm cước chuyển vùng dữ liệu bằng cách

thay đổi cài đặt dữ liệu mạng di động. Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại

của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở

hữu hoặc vận hành. Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài,

có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính một mức

phí cố định cho việc chuyển dữ liệu hoặc trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng. Để sử dụng

phương pháp kết nối tối ưu, hãy thay đổi cài đặt Wi-Fi, dữ liệu mạng di động và tải về e-mail.
Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di

động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối

Wi-Fi.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .
1. Đảm bảo kết nối mạng Wi-Fi được chuyển sang Bật

.

2. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Ngắt kết nối dữ liệu di động

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > mạng di động+SIM, sau đó chuyển Kết nối dữ liệu thành Tắt

.

Mẹo: Bạn cũng có thể theo dõi việc sử dụng dữ liệu với ứng dụng nhận biết dữ liệu.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

42

background image

Ngừng chuyển vùng dữ liệu

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > mạng di động+SIM, sau đó chuyển Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu thành không

chuyển vùng.
Tải e-mail về ít thường xuyên hơn

Trong mỗi hộp thư bạn có, hãy nhấn

> cài đặt > đồng bộ cài đặt và chọn tần suất

đồng bộ.