Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sử dụng bàn phím ảo

background image

Sử dụng bàn phím ảo
Soạn thảo bằng bàn phím ảo thật dễ dàng. Bạn có thể sử dụng bàn phím khi cầm điện thoại

ở chế độ dọc hoặc ngang.
Nhấn vào hộp văn bản.
1

Các phím ký tự

2

Phím Shift

3

Phím số và ký tự

4

Phím ngôn ngữ

5

Phím ký hiệu vui

6

Phím khoảng trắng

7

Phím enter

8

Phím xóa lùi

1

Các phím ký tự

2

Phím Shift

3

Phím số và ký tự

4

Phím ngôn ngữ

5

Phím ký hiệu vui

6

Phím khoảng trắng

7

Phím enter

8

Phím xóa lùi

Bố cục bàn phím có thể thay đổi trong các ứng dụng và ngôn ngữ khác nhau. Phím ngôn ngữ

chỉ hiển thị khi chọn nhiều ngôn ngữ. Ví dụ cho thấy bàn phím tiếng Anh.

Mẹo: Để thêm phím phẩy vào bàn phím, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > bàn phím > nâng cao > Hiển thị

phím dấu phẩy khi có sẵn. Bạn chỉ có thể thêm phím dấu phẩy nếu đã cài đặt ít nhất

2 bàn phím trên điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

43

background image

Chuyển giữa các ký tự chữ hoa và chữ thường

Chạm vào phím shift. Để bật chế độ chế độ chữ hoa, hãy nhấn vào phím này hai lần. Để trở

về chế độ bình thường, hãy chạm lại phím shift.
Nhập số hoặc ký tự đặc biệt

Chạm vào phím số và ký hiệu. Để xem các phím ký tự đặc biệt khác, hãy nhấn vào phím shift.

Một số phím ký tự đặc biệt bao gồm các ký hiệu khác. Để xem các ký hiệu khác, hãy nhấn và

giữ một ký hiệu hoặc một ký tự đặc biệt.

Mẹo: Để đặt dấu chấm vào cuối câu và để bắt đầu một câu mới, hãy nhấn vào phím

khoảng trắng hai lần.
Mẹo: Để nhanh chóng nhập số hoặc ký tự đặc biệt, trong khi đang giữ phím số và phím

sym, hãy trượt ngón tay đến ký tự này, sau đó nhấc ngón tay lên.

Sao chép hoặc dán văn bản

Nhấn vào một từ, kéo vòng tròn trước và sau từ này để đánh dấu phần bạn muốn sao chép,

sau đó nhấn vào . Để dán văn bản, hãy nhấn vào .
Thêm dấu vào ký tự

Chạm và giữ ký tự, sau đó chạm vào ký tự có dấu.
Thêm dấu vào ký tự

Nhấn vào dấu trọng âm.
Xóa ký tự

Nhấn vào phím xóa lùi.
Chuyển giữa các ngôn ngữ soạn thảo

Nhấn và giữ phím ngôn ngữ, sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị

khi cài đặt nhiều bàn phím.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

44

background image

Di chuyển con trỏ

Để chỉnh sửa từ bạn vừa nhập, hãy nhấn và giữ văn bản cho đến khi bạn thấy con trỏ. Kéo

con trỏ đến nơi bạn muốn.