Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Cá nhân hóa màn hình bắt đầu

background image

Cá nhân hóa màn hình bắt đầu
Cá nhân hóa màn hình bắt đầu – chọn ảnh nền, ghim các ứng dụng yêu thích và nhiều mục

khác vào màn hình bắt đầu hoặc thay đổi kích thước và bố cục ô xếp tùy ý. Để tận dụng tối

đa không gian trên màn hình bắt đầu, hãy nhóm các ứng dụng vào các thư mục.
1. Để thêm ảnh nền, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > màn hình bắt đầu+chủ đề > chọn ảnh.

2. Nhấn vào một ảnh, cắt xén ảnh tùy theo ý bạn và nhấn .

Mẹo: Tại sao không làm cho nền và màu hình xếp phù hợp với ảnh nền của bạn? Chạm

vào Nền hoặc Màu chủ đề. Để chia sẻ chủ đề và các cài đặt khác với tất cả các thiết bị

Windows, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn

TẤT CẢ CÀI ĐẶT > đồng bộ cài đặt của tôi và chuyển chủ đề thành Bật

.

Di chuyển hình xếp

Nhấn và giữ hình xếp, kéo và thả hình xếp này vào vị trí mới, sau đó nhấn vào màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

32

background image

Đổi lại kích thước hoặc bỏ ghim một hình xếp

Để đổi lại kích thước, hãy nhấn và giữ hình xếp, sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên.
Hình xếp có thể là nhỏ, trung bình hoặc rộng. Hình xếp càng lớn, càng hiển thị nhiều thông

tin.

Để bỏ ghim hình xếp, hãy nhấn và giữ hình xếp, sau đó nhấn vào .
Nhóm hình xếp vào các thư mục

Nhấn và giữ hình xếp, sau đó kéo và thả nó trên đầu hình xếp hoặc thư mục bạn muốn nhóm

nó cùng. Để mở một ứng dụng từ thư mục, hãy nhấn vào thư mục, sau đó nhấn vào ứng dụng

bạn muốn. Để thay đổi tên thư mục, hãy nhấn và giữ tên, sau đó nhập tên bạn muốn. Để xóa

một thư mục, hãy bỏ ghim các hình xếp trong đó.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

33

background image

Ghim ứng dụng

Trượt sang trái để chuyển đến menu ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn ghim vào

màn hình bắt đầu.
Ghim số liên lạc

Nhấn vào Mọi người, nhấn và giữ ứng dụng này, sau đó nhấn vào ghim vào màn hình

bắt đầu.
Khi bạn ghim các số liên lạc, cập nhật nguồn cấp dữ liệu của họ sẽ được hiển thị trên hình

xếp và bạn có thể gọi họ trực tiếp từ màn hình bắt đầu.