Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Xác định các kết nối internet

background image

Xác định các kết nối internet

Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng tính bạn phí trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng, bạn có

thể muốn thay đổi cài đặt Wi-Fi và dữ liệu mạng di động để giảm chi phí dữ liệu. Bạn có thể

sử dụng các cài đặt khác nhau cho chuyển vùng và ở nhà.

Chú ý: Sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WiFi. Việc sử dụng mã hóa sẽ

giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di

động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối

Wi-Fi.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

2. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Bật

.

3. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > mạng di động+SIM, sau đó chuyển Kết nối dữ liệu thành Bật

.

Mẹo: Bạn muốn bật và tắt dữ liệu mạng di động một cách dễ dàng? Thêm phím tắt vào

trung tâm hành động. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của

màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > thông báo+hành động. Nhấn vào một trong số

các phím tắt và nhấn dữ liệu mạng di động.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi chuyển vùng

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > mạng di động+SIM, sau đó chuyển Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu thành chuyển

vùng.
Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể

chi phí dữ liệu.
Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng

không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở hữu hoặc vận hành.

Mẹo: Bạn cũng có thể theo dõi việc sử dụng dữ liệu với ứng dụng nhận biết dữ liệu.