Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nhận chỉ đường đến một địa điểm

background image

Nhận chỉ đường đến một địa điểm

Nhận chỉ đường đi bộ, lái xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng – sử dụng vị

trí hiện tại của bạn hoặc bất kỳ địa điểm nào khác làm điểm bắt đầu.
1. Nhấn vào Bản đồ > .

2. Nếu không muốn điểm bắt đầu là vị trí hiện tại của bạn, hãy nhấn Bắt đầu và tìm điểm bắt

đầu.

3. Nhấn Kết thúc và tìm điểm đến.
Lộ trình sẽ được hiển thị trên bản đồ, cùng với ước tính thời gian để đi đến đó. Để xem chỉ

đường chi tiết, hãy nhấn các bước.

Mẹo: Để xóa lộ trình bạn không còn cần đến khỏi bản đồ, hãy nhấn

> xóa bản

đồ.

Nhận chỉ đường đi bộ

Sau khi tạo lộ trình, hãy nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

93

background image

Nhận chỉ đường lái xe có hướng dẫn bằng giọng nói

Sau khi cài nơi đến (hãy sử dụng vị trí hiện tại của bạn làm điểm bắt đầu), nhấn > giọng

nói.
Tải chỉ đường cho giao thông công cộng

Sau khi tạo lộ trình, hãy nhấn .
Thông tin giao thông công cộng có sẵn tại một số thành phố chọn lọc trên toàn thế giới.