Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การเปิด​บริการ​ข้อมูล​ที่ตั้ง

background image

การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ใช ้แอพแผนที่เพื่อระบุตําแหน่งของคุณ และจัดเก็บสถานที่ของคุณไว้ในภาพถ่าย แอพสามารถใช ้ข้อมูลที่ตั้ง

ของคุณเพื่อนําเสนอบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับคุณ
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด

2. แตะ ตําแหน่ง และสลับ บริการค้นหาตําแหน่ง ไปที่ เปิด