Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การดูเส้น​ทางไปยัง​สถานที่

background image

การดูเส้นทางไปยังสถานที่

ดูเส ้นทางสําหรับเดินเท้า ขับรถ หรือการใช ้การขนส่งสาธารณะ โดยใช ้ตําแหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่น

ใดก็ได้เป็นจุดเริ่มต้น
1. แตะ แผนที่ >

2. หากคุณไม่ต้องการให้จุดเริ่มต้นเป็นตําแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้แตะ จุดเริ่มต้น และค้นหาจุดเริ่มต้น

3. แตะ จุดหมาย และค้นหาจุดหมายปลายทาง
แผนที่จะแสดงเส้นทาง พร ้อมทั้งระยะทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยประมาณ ในการดูรายละเอียดเส้นทาง ให้แตะ

ขั้นตอนเส้นทาง

เคล็ดลับ: ในการลบเส้นทางที่ไม่ใช ้แล้วจากแผนที่ ให้แตะ

> ล้างแผนที่

การดูเส้นทางเดินเท้า

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ
ร ับเสียงแนะนําเส้นทางขับรถ

หลังจากที่ได้ตั้งค่าจุดหมายปลายทางของคุณแล ้ว (ใช ้ตําแหน่งปัจจุบันของคุณเป็นจุดเริ่มต้น) ให้แตะ >

การนําทางด้วยเสียง
การร ับเส้นทางการขนส่งสาธารณะ

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

86

background image

ข้อมูลการขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางเมืองทั่วโลก