Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การดาวน์โหลด​แผนที่​ไปยังโทรศัพท์

background image

การดาวน์โหลดแผนที่ไปยังโทรศัพท ์

จัดเก็บแผนที่ใหม่ไว้ในโทรศัพท ์ของคุณก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อม

ต่ออินเทอร ์เน็ตขณะเดินทาง
ในการดาวน์โหลดและอัพเดตแผนที่ ให้เปิดเครือข่าย Wi-Fi
แตะ แผนที่ >

> การตั้งค่า

1. แตะ ดาวน์โหลดแผนที่ >

2. เลือกประเทศหรือภูมิภาค
การอัพเดตแผนที่ที่มีอยู่

แตะ ตรวจหาอัพเดต
การลบแผนที่

แตะ ดาวน์โหลดแผนที่ แตะแผนที่ค้างไว้ แล้วแตะ ลบ