Microsoft Lumia 535 Dual SIM - เพื่อ​ความปลอดภัย​ของคุณ

background image

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายและข้อบังคับ

ท้องถิ่นได้

ปิดโทรศ ัพท ์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท ์ไร ้สาย
ปิดโทรศัพท ์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช ้โทรศัพท ์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท ์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน

หรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย ์, นํ้ามัน

เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จํากัดการใช ้

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช ้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อท่านขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสําคัญอันดับ

แรกที่ท่านควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณ์ไร ้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการร ับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร ์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ใช ้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร ์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช ้กับ

อุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร ์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อม

ต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท ์ของท่าน อาจใช ้ร่วมกับโทรศัพท ์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท ์เข้ากับ

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช ้งานร่วมกันได้

เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง
โทรศัพท ์ของคุณไม่กันนํ้า ควรเก็บโทรศัพท ์ไว้ในที่แห้ง
ชิ้นส่วนที่ทําจากแก้ว
จอแสดงผลของอุปกรณ์ทํามาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทําเครื่องหล่นบนพื้นผิว

ที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทําจากแก ้ว หรือพยายาม

นําเศษแก ้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช ้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก ้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ
อย่าฟังระดับเสียงที่ดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช ้ความระมัดระวังเมื่อ

ถือโทรศัพท ์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลําโพง

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

5