Microsoft Lumia 535 Dual SIM - MixRadio

background image

ในการเรียนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้ MixRadio บนโทรศัพท ์ของคุณ ให้แตะ MixRadio ปัดไปทางซ ้าย แล้ว

แตะ
การบริการนี้อาจไม่สามารถใช ้งานได้ในทุกภูมิภาค
การดาวน์โหลดและการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นอาจทําให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจํานวนมากผ่านเครือข่ายของ

ผู้ให้บริการของท่าน สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช ้จ่ายในการส่งข้อมูล ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

เล่นพ็อดแคสต ์
ติดตามพ็อดแคสต ์โปรดของคุณและสมัครสมาชิกบนโทรศัพท ์ของคุณ
1. แตะ พ็อดแคสต ์

2. แตะ เสียง หรือ วิดีโอ แล้วแตะพ็อดแคสต ์ที่คุณต้องการชมหรือฟัง

เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกเฉพาะบางตอนของพ็อดแคสต ์ ให้แตะ

การสมัครสมาชิกพ็อดแคสต ์