Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การดาวน์​โหลดแอพ เกม หรือ​รายการอื่นๆ

background image

การดาวน์โหลดแอพ เกม หรือรายการอื่นๆ
ดาวน์โหลดแอพ เกม หรือรายการฟรีอื่นๆ หรือซื้อเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมลงในโทรศัพท ์ของคุณ
1. แตะ Store

2. แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด

3. หากรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ ซื้อ หรือหากต ้องการลองใช ้รายการนั้นฟรีแบบจํากัดระยะเวลา ให้แตะ

ทดลองเล่น หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ ติดตั้ง
วิธีการชําระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน
4. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช ้บัญชี Microsoft ให้ลงชื่อเข้าใช ้ทันที

5. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนโทรศัพท ์ของคุณ

เคล็ดลับ: หากการดาวน์โหลดล้มเหลว โปรดตรวจสอบว่าคุณตั้งเวลาและวันที่ถูกต้องแล้ว

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถเปิดและดูรายการนั้น หรือเรียกดูเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้

ประเภทเนื้อหาจะเป็นตัวกําหนดตําแหน่งที่จะจัดเก็บรายการนั้นๆ ในโทรศัพท ์ของคุณ: เพลง วิดีโอ และ

พ็อดแคสต ์จะอยู่ใน เพลง, วิดีโอ และ พ็อดแคสต ์ เกมจะอยู่ใน เกม และแอพต่างๆ จะอยู่ในเมนูแอพ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการดังกล่าว

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

50

background image

เคล็ดลับ: ใช ้การเชื่อมต่อ WiFi ในการดาวน์โหลดไฟล ์ขนาดใหญ่

เคล็ดลับ: ในมุมมองหลักของ Store คุณสามารถดูจํานวนของแอพ เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการอัพเดต

ได้ในการแจ้งเตือนที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หากแอพที่ดาวน์โหลดมาไม่รองรับภาษาที่ใช ้ในเครื่องของคุณ แอพจะใช ้ภาษาอังกฤษ US ตามค่าเริ่มต้น หาก

คุณเพิ่มภาษาที่ใช ้ในเครื่องมากกว่าหนึ่งภาษา และแอพสนับสนุนภาษาดังกล่าว แอพจะถูกดาวน์โหลดในภาษา

ที่สนับสนุนนั้นๆ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช ้คอมพิวเตอร ์ในการเรียกดู Windows Phone Store และดาวน์โหลดเนื้อหา

ไปยังโทรศัพท ์ของคุณ ไปที่ www.windowsphone.com แล้วเรียกดูหรือค้นหาแอพและเกมต่างๆ
เคล็ดลับ: หากเด็กๆ ของคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถใช ้เว็บไซต ์ My Family เพื่อจัดการ

การดาวน์โหลดเกมและแอพ และการตั้งค่าต่างๆ ของพวกเขาได ้ หากต้องการตั้งค่า My Family ให้ไปที่

https://www.windowsphone.com/family ลงชื่อเข้าใช ้ในบัญชี Microsoft ด้วยที่อยู่อีเมล

และรหัสผ่านของทั้งคุณและเด็กๆ และทําตามคําแนะนํา
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช ้ได้กับทุกภาษา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร ้อม

ให้บริการ โปรดอ่านส่วนของวิธีใช ้ที่ www.windowsphone.com
แอพและเกมที่มีให้บริการอาจขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆ

ดูการดาวน์โหลดที่ดําเนินการอยู่และก่อนหน้า

แตะ Store >

> ดาวน์โหลด แล้วปัดไปที่ ดาวน์โหลด เพื่อดูการดาวน์โหลดที่ดําเนินการอยู่ หรือ

ไปที่ ประวัติ เพื่อดูแอพ เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่ดาวน์โหลดไว ้ก่อนหน้า