Microsoft Lumia 535 Dual SIM - มีอะไร​ใหม่ใน​เวอร์ชั่น​นี้

background image

มีอะไรใหม่ในเวอร ์ชั่นนี้

ดูสรุปข้อมูลการปรับปรุงหลักๆ ในเวอร ์ชั่นนี้

จับกลุ่มไทล ์บนหน้าจอเริ่มต้นให้เป็นโฟลเดอร ์

เลือกเวลาการเลื่อนปลุกและแบบเสียงการปลุกที่เหมาะกับคุณ

รับบริการ VPN สําหรับการใช ้ส่วนตัว

Cortana สนับสนุนในภูมิภาคใหม่: สหราชอาณาจักรและจีน