Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การปรับ​ตั้งค่า​แบบเสียง​โทรศัพท์​ของคุณ

background image

การปร ับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท ์ของคุณ
ต้องการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนที่ใช ้บนโทรศัพท ์ของคุณ เช่น เสียงเรียกเข้า เสียงข้อความ และอื่นๆ ใช่ไหม หรือ

ต้องการเพิ่มเสียงของตนเองหรือเพลงโปรดไปยังคอลเลคชันใช่ไหม
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง

2. เลือกชนิดของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ ในการฟังเสียงเรียก

เข้าเพื่อดูว่าคุณชอบหรือไม่ ให้แตะ

เคล็ดลับ: ต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเฉพาะสําหรับรายชื่อ เพื่อให้ทราบทันทีเมื่อโทรเข้ามาใช่หรือไม่

แก ้ไขข้อมูลรายชื่อใน Hub ผู้คน

เปลี่ยนเสียงข้อความหรือเสียงแจ้งเตือนอื่นๆ

แตะ จัดการเสียงของแอพ และแอพที่ต้องการ และเลือกเสียงแจ้งเตือน
เพิ่มเสียงเรียกเข้าใหม่จากพีซีลงในโทรศัพท ์ของคุณ

เชื่อมต่อโทรศัพท ์เข้ากับพีซีด้วยสายเคเบิล USB และใช ้ตัวจัดการไฟล ์กับพีซีเพื่อย้ายเพลงที่ต้องการเข้าไป

ในโฟลเดอร ์เสียงเรียกเข้าในโทรศัพท ์ของคุณ พีซีของคุณต้องมี Windows Vista, Windows 7, Windows 8

หรือสูงกว่า
ในการตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ในมุมมอง เสียงเรียกเข้า+เสียง ให้แตะ เสียงเรียกเข้า และภายใต้ กําหนดเอง

ให้แตะที่เพลง
คุณสามารถใช ้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าได้หากเพลงนั้นไม่มีการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM)

และมีขนาดเล็กกว่า 30 MB

เคล็ดลับ: ต้องการสร ้างเสียงเรียกเข้าของคุณหรือไม่ แตะ Store แล้วดาวน์โหลดแอพ โปรแกรม

ทําเสียงเรียกเข้า