Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การชาร์จ​โทรศัพท์​ของคุณ​แบบไร้​สาย

background image

การชาร ์จโทรศัพท ์ของคุณแบบไร้สาย
คุณไม่จําเป็นต้องวุ่นวายกับการใช ้สายเคเบิลเพื่อชาร ์จโทรศัพท ์อีกต่อไป เพียงแค่เสียบตัวชาร ์จไร ้สายแล้วเครื่อง

จะเริ่มการชาร ์จทันที
โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการชาร ์จแบบไร ้สาย สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
คุณอาจต้องใช ้ฝาชาร ์จแบบไร ้สายเพื่อให้ชาร ์จแบบไร ้สายได้ โดยผู้ผลิตอาจให้ฝาครอบนี้มาพร ้อมในกล่อง

ที่จําหน่าย หรืออาจมีจําหน่ายแยกต่างหาก ใช ้ฝาชาร ์จไร ้สายดั้งเดิมของ Lumia ที่ออกแบบมาสําหรับโทรศัพท ์

ของคุณเท่านั้น

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

8

background image

อุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายมีจําหน่ายแยกต่างหาก
บริเวณที่ทําการชาร ์จบนเครื่องโทรศัพท ์และอุปกรณ์ชาร ์จจะต้องสัมผัสกัน ดังนั้นให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณ

วางโทรศัพท ์และอุปกรณ์ชาร ์จไว้ขนานกันพอดี โทรศัพท ์บางรุ่นอาจไม่สามารถใช ้ร่วมกับอุปกรณ์ชาร ์จบางรุ่นได้

ใช ้เฉพาะอุปกรณ์ชาร ์จไร ้สายที่สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายแล้ว

2. หากโทรศัพท ์ของคุณจําเป็นต้องใช ้ฝาชาร ์จแบบไร ้สาย ให้ตรวจดูว่าโทรศัพท ์ของคุณติดตั้งกับฝาชาร ์จ

เรียบร ้อยแล้ว

3. วางโทรศัพท ์ของคุณบนอุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายเพื่อให้สัมผัสกับบริเวณชาร ์จ

4. เมื่อชาร ์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้นําโทรศัพท ์ของคุณออกจากอุปกรณ์ชาร ์จ

คําเตือน: ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างอุปกรณ์ชาร ์จและอุปกรณ์ ห้ามติดวัตถุใดๆ เช่น สติกเกอร ์

บนพื้นผิวของโทรศัพท ์ใกล้ตําแหน่งที่เสียบอุปกรณ์ชาร ์จ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร ์จแบบไร ้สาย โปรดดูคู่มือผู้ใช ้อุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายและฝาชาร ์จแบบไร ้

สายของคุณ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

9