Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Hub ผู้คน

background image

Hub ผู้คน
Hub ผู้คน คือที่เก็บข้อมูลรายชื่อเพื่อนทั้งหมดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับคนสําคัญผ่านห้อง

และกลุ่มต่างๆ เครือข่ายสังคมของคุณก็อยู่ที่นี่ด้วย
ไปที่ รายชื่อ เพื่อดูข้อมูลรายชื่อเพื่อนของคุณจากทุกบัญชีที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช ้ไว้ คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อ

ในแบบที่คุณชอบได้โดยคัดกรองตามบัญชี หรือซ่อนรายชื่อที่ไม่มีเบอร ์โทรศัพท ์ บัตรรายชื่อของคุณเองก็อยู่ที่นี่

ด้วย

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

58

background image

ตรวจสอบ มีอะไรใหม่ เพื่อดูการอัพเดตสถานะเครือข่ายสังคมของเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว
มุมมอง ห้อง คือหน้าหลักที่นําไปสู่ห้องและกลุ่มต่างๆ ของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับรายชื่อที่

สําคัญที่สุดของคุณ ห้องต่างๆ ช่วยให้คุณและเพื่อนที่คุณเชิญสามารถสนทนาและแบ่งปันสิ่งต่างๆ เช่น ปฏิทิน

และภาพถ่ายได้อย่างเป็นส่วนตัว กลุ่มต่างๆ ทําให้สามารถดูการอัพเดตทางเครือข่ายสังคมจากคนที่คุณเพิ่ม

เข้าไปในกลุ่มได้ง่าย และส่งอีเมลหรือข้อความให้แก่ทุกคนพร ้อมกันได้

การเพิ่มหรือลบรายชื่อ
มีเพื่อนเคียงข้างเสมอ จัดเก็บเบอร ์โทรศัพท ์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนๆ ลงใน Hub ผู้คน
แตะ ผู้คน และปัดไปที่ รายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อ
1.
แตะ

2. หากคุณลงชื่อเข้าใช ้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อนั้น
คุณไม่สามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท ์เท่านั้น แต่จะจัดเก็บไว้ในบัญชีเสมอ
3. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อ และแตะ

เคล็ดลับ: รายชื่อของคุณจะได้รับการสํารองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขรายชื่อ

แตะรายชื่อ แล้วแตะ และแก ้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า หรือที่อยู่เว็บ

เคล็ดลับ: หากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม คุณสามารถเลือกซิมที่เคยใช ้โทรหารายชื่อแต่ละราย แตะรายชื่อ

และ

โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การลบรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ

> ลบ

รายชื่อนั้นจะถูกลบออกทั้งจากโทรศัพท ์ของคุณ และจากบริการเครือข่ายสังคมที่มีการจัดเก็บรายชื่อนั้น เช่น

Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมีข้อยกเว้นบางข้อ

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการลบรายชื่อหลายรายการโดยเร็ว ใช ้คอมพิวเตอร ์ล็อกอินเข้าสู่

people.live.com ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วลบจากที่นั่น

การกรองรายการรายชื่อของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้รายชื่อจากบริการเครือข่ายสังคมแสดงในรายการรายชื่อของคุณ คุณสามารถกรองราย

ชื่อที่จะแสดงได้ ในรายการรายชื่อ ให้แตะ