Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การเปลี่ยน​ภาพโปรไฟล์​ของคุณ

background image

การเปลี่ยนภาพโปรไฟล ์ของคุณ
คุณสามารถเลือกภาพในบัตรรายชื่อบนโทรศัพท ์ของคุณได้ เลือกภาพที่คุณเพิ่งถ่ายหรือภาพโปรไฟล ์ที่มีอยู่

จากบริการเครือข่ายทางสังคมหนึ่งของคุณ
1. แตะ ผู้คน และปัดไปที่ รายชื่อ

2. ที่ด้านบนของรายการรายชื่อของคุณ แตะภาพถ่ายของคุณ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

62

background image

3. แตะภาพถ่ายของคุณอีกครั้ง และเลือกหนึ่งในภาพถ่ายที่มีให้ หรือแตะ ค้นหาใหม่ เพื่อเลือกภาพถ่ายจาก

ม้วนฟิล ์ม

4. ลากภาพถ่ายเลื่อนไปรอบๆ เพื่อปรับการครอบตัด แล้วแตะ