Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การโทร​ไปยังกล่อง​ข้อความ​เสียง

background image

การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง
หากคุณโอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียง คุณสามารถโทรไปและฟังข้อความที่เพื่อนของคุณทิ้งไว้

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

56

background image

1. แตะ

2. แตะ หรือ หากคุณกําลังใช ้ข้อความเสียงพร ้อมภาพ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อดูรายการข้อความเสียง หากเครื่อง

ขอ ให้พิมพ ์รหัสผ่านของข้อความเสียงที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

3. คุณสามารถฟังหรือตอบกลับข้อความเสียง ลบข้อความ หรือบันทึกข้อความทักทายได้
สําหรับความพร ้อมให้บริการของบริการกล่องข้อความเสียง และสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่

สายโทรศัพท ์จะถูกโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ