Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การประชุม​สาย

background image

การประชุมสาย
โทรศัพท ์ของคุณสนับสนุนการประชุมสายระหว่างผู้ติดต่อ 2 คนขึ้นไป จํานวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถ

แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก

2. หากต้องการโทรถึงผู้ติดต่ออื่น ให้แตะ

3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายใหม่รับสาย ให้แตะ
หากต้องการเพิ่มคนอื่นๆ ให้แตะ อีกครั้ง
การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ และเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท ์ของบุคคลนั้น โทรศัพท ์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้

เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทําการประชุมต่อได้
ในการกลับไปยังการโทรแบบประชุมสาย ให้แตะ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

55