Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Bluetooth

background image

Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อไร ้สายกับอุปกรณ์ที่ใช ้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น โทรศัพท ์ คอมพิวเตอร ์ ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์

ในรถยนต ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายไปยังโทรศัพท ์ที่ใช ้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร ์ของคุณ