Microsoft Lumia 535 Dual SIM - รหัสผ่าน

background image

รหัสผ่าน

เรียนรู ้เกี่ยวกับรหัสต่างๆ ในโทรศัพท ์ของคุณ

รหัส PIN
(4-8 หลัก)

รหัสนี้ป้องกันซิมการ ์ดของคุณจากการใช ้โดยไม่ได้

รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช ้งานคุณสมบัติ

บางอย่าง
คุณสามารถกําหนดให้โทรศัพท ์ถามหารหัส PIN เมื่อ

เปิดเครื่องได้
หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร ้อมกับการ ์ด

ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลด

ล็อกรหัสโดยใช ้รหัส PUK

PUK

รหัสนี้ใช ้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN
หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร ้อมกับซิมการ ์ด โปรด

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อก, รหัสผ่าน)
(ตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก)

รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท ์ของคุณจากการใช ้โดยไม่ได้

รับอนุญาต

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

122

background image

คุณสามารถกําหนดให้โทรศัพท ์ถามหารหัสล็อก

ที่คุณกําหนดไว ้ได้
โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่

ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท ์ของคุณ
หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท ์ของคุณล็อกอยู่ คุณ

จะต้องนําโทรศัพท ์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่า

ใช ้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่อง

อาจถูกลบออกไป
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย ์ Care ที่

ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท ์ของคุณ

IMEI

หมายเลขนี้ใช ้เพื่อระบุโทรศัพท ์ในเครือข่าย คุณ

อาจต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท ์ให้แก่ศูนย ์บริการ

หรือตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท ์ของคุณ
หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร ์

โทร *#06#

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

123