Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การตั้ง​ค่าให้​โทรศัพท์​ล็อกโดย​อัตโนมัติ

background image

การตั้งค่าให้โทรศัพท ์ล็อกโดยอัตโนมัติ
ต้องการป้องกันโทรศัพท ์ของคุณจากการใช ้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ กําหนดรหัสล็อก และตั้งค่า

ให้โทรศัพท ์ของคุณล็อกเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช ้งาน
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก

2. สลับ รหัสผ่าน ไปที่ เปิด

และป้อนรหัสล็อก (อย่างน้อย 4 หลัก)

3. แตะ ต้องใช้รหัสผ่านหลังจาก และกําหนดระยะเวลาที่โทรศัพท ์จะล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้
โปรดเก็บรหัสล็อกนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท ์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและไม่

สามารถกู้คืนได้ หรือป้อนรหัสผิดหลายครั้ง คุณจะต้องนําโทรศัพท ์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช ้จ่ายเพิ่ม

เติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย ์ Care ที่

ใกล ้ที่สุดหรือตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท ์ของคุณ
การปลดล็อกโทรศัพท ์

กดปุ่มเปิด/ปิด ลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน และพิมพ ์รหัสล็อกของคุณ
การเปลี่ยนรหัสโทรศัพท ์ของคุณ