Microsoft Lumia 535 Dual SIM - โฟลเดอร์​ภาพถ่าย

background image

โฟลเดอร ์ภาพถ่าย
ภาพที่คุณถ่ายหรอืวิดโอท

ี่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท ์จะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร ์ ภาพถ่าย ซึ่งคุณสามารถ

เรียกดูและดูภาพและวิดโอเหล

่านี้ได้

ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล ์ในอัลบั้ม