Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pripojenie k sieti Wi-Fi

background image

Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete

pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.
Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne.

Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia

k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

125

background image

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

.

1. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Zapnuté

.

2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.
Vaše pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď sa v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje

ikona .
Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii

satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami.

Upozornenie: Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ

je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150

– 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15

– 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Zatvorenie pripojenia

Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Vypnuté

.

Tip: Telefón sa automaticky znova pripojí k sieti Wi-Fi. Ak chcete zmeniť čas

automatického opätovného pripojenia alebo znova zapnúť sieť Wi-Fi manuálne, ťuknite

na položku Znova zapnúť Wi-Fi a požadovanú možnosť.