Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

background image

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave
Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (predáva sa samostatne) môžete komunikovať

prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú

činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.
Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom

rádiových vĺn, nemusia byť priamo na dohľad. Bluetooth zariadenia sa však musia nachádzať

vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba (hoci toto pripojenie môžu rušiť prekážky

ako steny alebo iné elektronické zariadenia).
Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné

zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia

Bluetooth.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

128

background image

Telefón nepárujte s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímajte žiadosti o pripojenie.

Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth.
1. Prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

.

2. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.
Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie

nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.
3. Ak chcete spárovať telefón s headsetom, ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth

na headset.

4. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete

v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

Tip: Tieto pokyny týkajúce sa pripojenia platia tiež pre ostatné príslušenstvo Bluetooth.

Odpojenie headsetu

Ťuknite na pripojený headset v zozname.
Keď znova zapnete headset, pripojenie sa automaticky obnoví. Ak chcete odstrániť párovanie,

ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth na headset a podržte na ňom prst. Potom

ťuknite na položku vymazať.