Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Povezivanje nekoliko spremnika u jedinstveni ulazni spremnik

background image

Povezivanje nekoliko spremnika u jedinstveni ulazni spremnik
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete odabrati koji ulazni spremnici trebaju biti

povezani u jedan ulazni spremnik. Jedinstven ulazni spremnik omogućuje vam da odmah

vidite svu svoju e-poštu.
1. Na početnom zaslonu dodirnite spremnik.

2. Dodirnite

> poveži ulazne spremnike.

3. Na popisu ostali ulazni spremnici dodirnite ulazne spremnike koje želite povezati s prvim.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

77

background image

4. Dodirnite preimenuj povezani ulazni spremnik, upišite novi naziv za spremnik i dodirnite

.

Novi jedinstveni ulazni spremnik prikvačen je na početni zaslon.
Razdvajanje povezanih ulaznih spremnika

Na početnom zaslonu dodirnite ujedinjeni ulazni spremnik i

> povezani ulazni

spremnici. Na popisu dodirnite ulazne spremnike na kojima želite poništiti povezivanje i

poništi vezu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

78