Microsoft Lumia 535 Dual SIM - ניהול קבצים בטלפון

background image

היצקילפאה

םיצבק

,

לכות

קודבל

תולקב

תא

םיצבקה

ןופלטב

,

רדסל

םתוא

תויקיתב

וא

קוחמל

םיצבק

ךניאש

קוקז

םהל

רתוי

.

שי

ךל

תורשפא

להנל

תא

םיצבקה

ןה

ןורכיזב

ןופלטה

ןהו

סיטרכב

ןורכיזה

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

122

background image

סיטרכ

ןורכיזה

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

.

ךתורשפאב

דירוהל

תא

היצקילפאה

םיצבק

םניחב

מ

-

www.windowsphone.com

.

תויולע

ןיגב

תרבעה

םינותנ

תויושע

לוחל

.

שקה

לע

םיצבק

.

1

.

טווינל

הייקיתל

,

שקה

לע

הייקיתה

היוצרה

.

2

.

שופיחל

הייקיתב

התאש

אצמנ

הב

עגרכ

,

שקה

לע

.

3

.

יונישל

רודיסה

לש

םיצבקה

וא

תויקיתה

,

שקה

לע

.

4

.

גולידל

ריהמ

הייקיתל

תמדוקה

,

שקה

לע

הייקיתה

היוצרה

ביתנב

ץבוקה

שארב

ךסמה

.

תריצי

הייקית

השדח

שקה

לע

,

בותכ

םש

והשלכ

שקהו

לע

.

הרבעה

וא

הקתעה

לש

םיצבק

הייקיתל

תרחא

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ץבוקה

יוצרה

רחבו

תא

הלועפה

היוצרה

.

אל

ןתינ

קיתעהל

וא

ריבעהל

תויקית

,

לבא

ןתינ

רוציל

הייקית

השדח

םוקימב

שדחה

ריבעהלו

הילא

תא

ןכותה

לש

הייקיתה

הנשיה

.

הרבעהל

וא

הקתעהל

לש

המכ

םיצבק

תבב

תחא

,

שקה

לע

,

רחב

תא

םיצבקה

םייוצרה

שקהו

לע

ידכ

ריבעהל

םתוא

וא

לע

ידכ

קיתעהל

םתוא

.

ףותיש

םיצבק

וא

תויקית

שקה

לע

,

רחב

המ

ךנוצרב

ףתשל

,

שקה

לע

רחבו

תא

ןפוא

ףותישה

.

תקתעה

ןכות

ןיב

ןופלטה

בשחמהו

קתעה

תונומת

,

ואדיו

ןכותו

רחא

רצונש

לע

-

ךדי

ןיב

ןופלטה

בשחמהו

.

הצע

:

םא

בשחמה

ךלש

אוה

Mac

,

ןקתה

תא

היצקילפאה

Windows Phone

מ

-

Mac App

Store

.

םא

ךנוצרב

ריבעהל

תא

תונומתה

ךלש

בשחמל

Mac

,

ץלמומ

שמתשהל

היצקילפאב

Lumia

Photo Transfer

רובע

Mac

,

התואש

ןתינ

דירוהל

תבותכהמ

www.microsoft.com/mobile

.

1

.

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

םאות

תרזעב

לבכ

USB

םאות

.

2

.

בשחמב

ךלש

,

חתפ

להנמ

םיצבק

,

ןוגכ

'

רייס

Windows

'

וא

'

ילכ

שופיח

'

רובעו

לא

ןופלטה

ךלש

.

הצע

:

ןופלטה

ךלש

גצומ

תחת

םינקתה

םידיינ

כ

-

Windows Phone

.

ידכ

גיצהל

תא

תויקיתה

תומייקה

ןופלטב

,

ץחל

םיימעפ

לע

םש

ןופלטה

.

תומייק

תויקית

תודרפנ

םיכמסמל

,

תודרוה

,

הקיסומ

,

תונומת

,

םינוטגניר

ואדיוו

.

3

.

רורג

ררחשו

םיטירפ

ןופלטהמ

בשחמל

וא

בשחמהמ

ןופלטל

.

אדו

תבצהש

תא

םיצבקה

תויקיתב

תומיאתמה

ןופלטב

ךלש

,

תרחא

ןכתיי

אלש

לכות

תוארל

םתוא

.

ןיא

ךל

תורשפא

קיתעהל

תועדוה

טסקט

וא

ישנא

רשק

בשחמל

,

לבא

לכות

ןרכנסל

םתוא

םע

ןובשח

Microsoft

ךלש

.

הצע

:

םא

תכרעמ

הלעפהה

לש

בשחמה

ךלש

איה

Windows 7

,

Windows 8

וא

תכרעמ

תמדקתמ

רתוי

,

ךתורשפאב

םג

שמתשהל