Microsoft Lumia 535 Dual SIM - בדיקה והגדלה של הזיכרון הזמין בטלפון

background image

הידמיטלומ

ראודו

יכרע

ישנא

רשק

םיטרפו

תויצקילפא

הקיסומ

,

תונומת

וא

ינוטרס

ואדיו

ךתורשפאב

םג

ריבעהל

תא

םיצבקה

סיטרכל

ןורכיזה

,

םוקמב

ריסהל

םתוא

.

תוכיא

סיטרכ

ןורכיזה

הלולע

עיפשהל

הדימב

הבר

לע

יעוציב

ןופלטה

.

ידכ

קיפהל

תא

בטימה

ןופלטהמ

ךלש

,

שמתשה

סיטרכב

ריהמ

לש

4–128GB

ןרצימ

עודי

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

יסיטרכ

ןורכיז

,

ןייע

תולאשב

תוצופנה

.

שמתשה

קר

יסיטרכב

ןורכיז

םימאות

ורשואש

שומישל

ןקתהב

הז

.

םיסיטרכ

אל

םימאות

םילולע

םורגל

קזנ

סיטרכל

ןקתהלו

ןכו

םינותנל

םירומשה

סיטרכב

.

הצע

:

םא

ןופלטה

ךלש

אל

ההזמ

תא

גוס

ץבוקה

לש

ץבוקה

)

ןוגכ

ץבוק

zip

,(

אוה

םקממ

תא

ץבוקה

הייקיתב

'

רחא

.'

ךתורשפאב

קודבל

וליא

םיצבק

הלא

קוחמלו

תא

הלא

םהבש

ךניא

שמתשמ

תרזעב

היצקילפאה

םיצבק

.

תרסה

םיצבק

םיינמז

ידכ

תונפל

חטש

שקה

לע

ןופלט

<

םיצבק

םיינמז

<

קחמ

.

ידכ

קוחמל

םיצבק

םינמז

םינותנו

םירחא

ןפדפדהמ

דבלב

,

שקה

לע

תורדגה

Internet Explorer

<

קחמ

הירוטסיה

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

121

background image

הרימש

וא

הרבעה

לש

תויצקילפא

לא

סיטרכ

ןורכיז

בחרה

תא

ןורכיז

ןופלטה

תרזעב

סיטרכ

ןורכיז

רומשו

תא

תויצקילפאה

ךלש

סיטרכב

תרירבכ

לדחמ

.

תוכיא

סיטרכ

ןורכיזה

הלולע

עיפשהל

הדימב

הבר

לע

יעוציב

ןופלטה

.

ידכ

קיפהל

תא

בטימה

ןופלטהמ

ךלש

,

שמתשה

סיטרכב

ריהמ

לש

4–128GB

ןרצימ

עודי

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

יסיטרכ

ןורכיז

,

ןייע

תולאשב

תוצופנה

.

סיטרכ

ןורכיזה

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

.

סיטרכ

ןורכיזה

רכמנ

דרפנב

.

שקה

לע

ןשייח

ןוסחאה

.

ידכ

תונשל

תא

םוקימ

ןוסחאה

לש

תויצקילפא

םיצבקו

םירחא

ןופלטב

,

שקה

לע

ןופלט

וא

סיטרכ

SD

רובע

לכ

גוס

ץבוק

.

תרבעה

תויצקילפא

לא

סיטרכ

ןורכיזה

שקה

לע

ןופלט

<

תויצקילפא

+

םיקחשמ

<

,

רחב

תא