Microsoft Lumia 535 Dual SIM - ניהול כרטיסי ה-SIM

background image

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

.

ןופלטה

ךלש

גיצמ

תא

בצמ

תשרה

רובע

ינש

יסיטרכ

ה

-

SIM

דרפנב

.

ךתורשפאב

רוחבל

הזיאב

סיטרכ

SIM

שמתשהל

תורישי

ךסממ

הלחתהה

ךלש

.

המגודל

,

ידכ

עצבל

החיש

וא

קודבל

תא

תועדוהה

ךלש

,

שקה

לע

תצבשמה

היוצרה

רובע

SIM1

וא

SIM2

.

ןיפולחל

,

םא

התא

ףידעמ

תצבשמ

תחא

דבלב

,

לכות

רשקל

תא

תוצבשמה

וז

וזל

.

םג

תעב

גויח

,

ךתורשפאב

רובעל

תוריהמב

ןיב

יסיטרכ

ה

-

SIM

.

םא

עודי

ךל

ךנוצרבש

שמתשהל

דימת

ותואב

SIM

רובע

שיא

רשק

,

ןוגכ

SIM

הדובעה

רובע

תימע

הדובעל

,

ךתורשפאב

רידגהל

תא

תופדעה

ה

-

SIM

ב

-

ישנא

רשק

.

ינש

יסיטרכ

ה

-

SIM

םינימז

וב

-

תינמז

רשאכ

ןקתהה

וניא

אצמנ

שומישב

,

לבא

רשאכ

סיטרכ

SIM

דחא

ליעפ

,

המגודל

,

תעב

עוציב

החיש

,

סיטרכה

ינשה

יושע

תויהל

אל

ןימז

.

הצע

:

ךנוצרב

אדוול

ךניאש

ספספמ

החיש

ב

-

SIM

דחא

ןמזב

התאש

להנמ

החיש

הליעפ

ב

-

SIM

ינשה

?

שמתשה

ב

-

SIM

לופכ

םכח

ידכ

רידגהל

תא

יסיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

תונפהל

תוחיש

םהיניב

וא

לא

ןופלט

רחא

.

תלבקל

תונימז

הנוכתה

,

הנפ

לא

קפס

יתוריש

תשרה

ךלש

.

לוהינ

יסיטרכ

ה

-

SIM

אל

הצור

הדובעהש

עירפת

ןמזל

ישפוחה

ךלש

?

וא

שיש

ךל

רוביח

םינותנ

לוז

רתוי

סיטרכב

SIM

םיוסמ

?

ךתורשפאב

טילחהל

הזיאב

SIM

ךנוצרב

שמתשהל

.

SIM

לופכ

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

.

1

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

דיינ

ו

-

SIM

.

2

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

ה

-

SIM

,

שקה

לע

ה

-

SIM

יוצרה

.

יוניש

םש

לש

סיטרכ

SIM

שקה

לע

םש

סיטרכ

SIM

דלקהו

תא

םשה

יוצרה

.

תריחב

ה

-

SIM

שומישל

רובע

רוביח

םינותנ

שקה

לע

סיטרכ

SIM

רוביחל

םינותנ

לעו

ה

-

SIM

יוצרה

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

50

background image

יוביכ

SIM

רבעה

תא

בצמ

סיטרכ

SIM

בצמל

יובכ

.

רושיק

תוצבשמ

SIM

לש

ךסמ

הלחתהה

רושיקל

תוצבשמה

לש

ךסמ

הלחתהה

ךרוצל

עוציב

תוחיש

וא

תרבעה

תועדוה

תצבשמב

תחא

רובע

ינש

יסיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

,

שקה

לע

תצבשמה

היוצרה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

רשק

םיחירא

.

תרבעה

תוחיש

ןיב

יסיטרכ

SIM

רבעה

תא

תוחישה

ךלש

ןיב

יסיטרכ

ה

-

SIM

תועצמאב

SIM

לופכ

םכח

והשימשכ

רשקתמ

ךילא

ב

-

SIM

דחא

ןמזב

התאש

להנמ

החיש

ב

-

SIM

ינשה

,

ךתורשפאב

להנל

תא

תוחישה

ינשמ

יסיטרכ

ה

-

SIM

קוידב

יפכ

התאש

השוע

םא

SIM

דחא

דבלב

.

SIM

לופכ

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

.

ךילע

סינכהל

תא

ינש

יסיטרכ

ה

-

SIM

ידכ

תשגל

תורדגהל

החישה

לש

ה

-

SIM

לופכה

.

תלבקל

תונימז

תורישה

,

הנפ

לא

קפס

יתוריש

תשרה

ךלש

.

1

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תשר

+

.

2

.

שקה

לע

רדגה

.

3

.

ידכ

רוחבל

תא

ןפוא

תרבעה

תוחישה

ןיב

יסיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

,

הנש

תא

הרדגהה

רובע

SIM

לופכ

םכח

.

4

.

דלקה

תא

ירפסמ

ןופלטה

רובע

יסיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

,

שקהו

לע

חלש

.

5

.

שקה

לע

תורדגה

תופסונ

לש

SIM

לופכ

ידכ

תשגל

ראשל

תורדגה

תשרה

,

ןוגכ

רוביח

םינותנ

.

הצע

:

ךתורשפאב

דימצהל

תא

תורדגה

החישה

לש

ה

-

SIM

לופכה

ךסמל

הלחתהה

ךרוצל

השיג

הטושפ

.

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

םא

קפס

תורישה

ללכ

םימושיי

סיטרכב

ה

-

SIM

,

ןלהל

ךרדה

אוצמל

םתוא

.

1

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

דיינ

ו

-

SIM

.

2

.

שקה

לע

ה

-

SIM

.

3

.

שקה

לע