Microsoft Lumia 535 Dual SIM - הארכת חיי הסוללה

background image

תויצקילפאה

.

יוניש

תורדגה

ךסמ

ןופלטה

רדגה

יוביכ

לש

ךסמ

ןופלטה

רחאל

ןמז

רצק

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

ךסמ

הליענ

<

ןמז

דע

תלעפהל

רמוש

ךסמ

.

הנש

תא

תורדגה

טבמ

ריהמ

.

הגצהל

הרצק

לש

העשה

תוארתההו

ךלש

תעב

תזזה

ןופלטה

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

טבמ

ריהמ

,

רבעהו

תא

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

'

בצמל

הצצה

.

ידכ

תובכל

תא

טבמ

ריהמ

,

רבעה

תא

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

'

בצמל

יובכ

.

'

טבמ

ריהמ

'

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

שמתשה

השקהב

הלופכ

ידכ

ריעהל

תא

ןופלטה

קר

רשאכ

ךירצ

.

יוביכל

הנוכתה

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

עגמ

,

רבעהו

תא

תוררועתה

בצמל

יובכ

.

השקה

הלופכ

הניא

תכמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

39

background image

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures

.

תתחפה

תוריהב

ךסמה

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תוריהב

.

אדו

תורשפאהש

ןונוויכ

יטמוטוא

תרדגומ

ךרעל

יובכ

.

רבעה

תא

המר

בצמל

הכומנ

רבעהו

תא

ןונוויכ

יטמוטוא

בצמל

לעופ

.

ידכ

תויהל

לגוסמ

תונשל

תא

תוריהב

ךסמה

ןפואב

יטמוטוא

,

ןופלטה

ךלש

חרכומ

לולכל

ןשייח

הרואת

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

תתחפהל

תוריהב

ךסמה

רשאכ

ןוכסיחה

תכירצב

הללוסה

לעפומ

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

הגוצת

רבעהו

תא

תוריהב

בצמב

ןוכסח

הללוסב

בצמל

לעופ

.

תריצע

תלעפה

תויצקילפא

עקרב

רוגס

תא

תויצקילפאה

ןהבש

ךניא

שמתשמ

.

ידכ

רוגסל

תא

בור

םימושייה

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

,

שקהו

לע

לע

םימושייה

ךנוצרבש

רוגסל

.

שומיש

יתורישב

םוקימ

ןפואב

ינררב

םא

ךנוצרב

ךישמהל

ליעפהלו

תא

יתוריש

םוקימה

,

לבא

ךניא

הצור

שמתשהל

יתורישב

צ

'

ק

ןיא

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

.

לולג

לא

תויצקילפא

,

שקה

לע

םישנא

,

רבעהו

תא

שמתשה

םוקימב

ילש

בצמל

יובכ

.

שומיש

ירוביחב

תשר

ןפואב

ינררב

רדגה

תא

ןופלטה

קודבל

םא

עיגה

ראוד

שדח

תורידתב

הכומנ

רתוי

,

וא

וליפא

יפל

השקב

דבלב

.

לכב

תבית

ראוד

שיש

ךל

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

תורדגה

ןורכניס

,

רחבו

תא

תורידת

ןורכניסה

.

לעפה

תא

Bluetooth

קר

תעב

ךרוצה

.

לעפה

תא

NFC

קר

תעב

ךרוצה

.

יוביכל

הנוכתה

NFC

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

הטמל

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

NFC

,

רבעהו

תא

דמצה

ידכ

ףתשל

בצמל

יובכ

.

תייגולונכט

NFC

הניא

תכמתנ

לכב

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

שמתשה

רוביחב

WiFi

ידכ

רבחתהל

טנרטניאל

,

םוקמב

רוביחב

םינותנ

דיינל

.

רוצע

תא

תקירס

ןופלטה

רחא

תותשר

תויטוחלא

תונימז

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

40

background image

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

Wi-

Fi

,

רבעהו

תא

תותשר

Wi-Fi

בצמל

יובכ

.

םא

התא

ןיזאמ

הקיסומל

וא

שמתשמ

ןופלטב

ךרדב

תרחא

,

לבא

ךניא

הצור

עצבל

וא

לבקל

תוחיש

,

לעפה

תא

בצמ

הסיט

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

בצמ

הסיט

,

רבעהו

תא

בצמ

בצמל

לעופ

.

תקידב

שומישה

הללוסב

ידכ

קודבל

וליא

תויצקילפא

תוכרוצ

תא

ייח

הללוסה

ךלש

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

הטמל

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

,

קלחהו

תא

עבצאה

לא

שומיש

.

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

ךנוצרב

רומשל

תא

יבויח

ןופלטה

ךלש

?

ךתורשפאב

םצמצל

תא

תויולע

תדידנ

םינותנה

לע

-

ידי

יוניש

תורדגהה

לש

םינותנה

דיינל

.

תדידנ

םינותנ

איה

שומיש

ןופלטב

תלבקל

םינותנ

ךרד

תותשר

ןניאש

תולעבב

קפס

תוריש

תשרה

ךלש

,

וא

אוהש

וניא

ליעפמ

ןתוא

.

תורבחתה

טנרטניאל

תעב

הדידנה

,

טרפב

וחב

"

ל

,

הלוכי

לידגהל

תא

תויולע

םינותנה

הרוצב

תרכינ

.

קפס

תוריש

תשרה

ךלש

לוכי

בייחל

ךתוא

םוכסב

עובק

רובע

תרבעה

םינותנ

,

וא

לע

סיסב

םולשת

יפל

שומיש

.

ידכ

שמתשהל

תטישב

רוביחה

תיבטימה

,

הנש

תא

תורדגה

ה

-

WiFi

,

םינותנה

םייראלולסה

תדרוהו

ראודה

.

שומיש

רוביחב

WiFi

אוה

ךרדב

ללכ

ריהמ

רתוי

לוזו

רתוי

שומישמ

רוביחב

םינותנ

דיינל

.

םא

םג

רוביח

ה

-

WiFi

םגו

רוביח

םינותנה

דיינל

םינימז

,

ןופלטה

ךלש

שמתשמ

רוביחב

ה

-

WiFi

.

ךסמב

'

לחתה

,'

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

.

1

.

אדו

תורשפאהש

תותשר

Wi-Fi

תאצמנ

בצמב

לעופ

.

2

.

רחב

תא

רוביחה

ובש

ךנוצרב

שמתשהל

.

תריגס

רוביח

םינותנה

דיינל

ךסמב

'

לחתה

,'

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

דיינ

ו

-

SIM

,

רבעהו

תא

רוביח

םינותנ

בצמל

יובכ

.

הצע

:

ךתורשפאב

םג

בוקעל

רחא

שומישה

ךלש

םינותנב

םע

םושייה

ןשייח

םינותנה

.

תריצע

תדידנ

םינותנ

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

דיינ

ו

-

SIM

רבעהו

תא

תויורשפא

תדידנ

םינותנ

בצמל

לא

דודנת

.

תדרוה

ראוד

תורידתב

תוחפ

ההובג

לכב

תבית

ראוד

שיש

ךל

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

תורדגה

ןורכניס

,

רחבו

תא

תורידת

ןורכניסה

.

תביתכ

טסקט

דמל

דציכ

בותכל

טסקט

תוריהמב