Microsoft Lumia 535 Dual SIM - שליחת הודעה

background image

היצקילפאל

תרחא

ינפל

התחילש

,

ךתורשפאב

ךישמהל

תביתכב

העדוהה

רשאכ

התא

רזוח

לא

תועדוה

.

שקה

לע

<

תוטויט

.

תעדוה

הטויטה

תקחמנ

רשאכ

העדוהה

תחלשנ

.

הצע

:

םא

שי

ךל

ןופלט

םע

SIM

לופכ

,

ךתורשפאב

רוחבל

הזיאב

SIM

שמתשהל

תחילשל

העדוהה

.

שקה

לע

.

SIM

לופכ

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

.

3

.

ידכ

ףיסוהל

ןעמנ

תמישרמ

ישנא

רשקה

,

שקה

לע

,

וא

לחתה

תביתכב

םש

.

ךתורשפאב

םג

דילקהל

רפסמ

ןופלט

.

הצע

:

ידכ

ףיסוהל

רפסמ

םינעמנ

,

שקה

לע

<

,

רחב

תא

םינעמנה

םייוצרה

שקהו

לע

.

4

.

שקה

לע

תבית

העדוהה

בותכו

תא

העדוהה

ךלש

.

הצע

:

תפסוהל

יליימס

,

שקה

לע

.

5

.

תפסוהל

ץבוק

ףרוצמ

,

ןוגכ

הנומת

,

שקה

לע

רחבו

תא

ץבוקה

ףרוצמה

.

6

.

ידכ

חולשל

תא

העדוהה

,

שקה

לע

.

םא

ןיא

ךל

תורשפא

חולשל

תעדוה

הידמיטלומ

,

קודב

תא

תודוקנה

תואבה

:

יונמה

ךלש

ןקתהל

דיינה

ךמות

תועדוהב

הידמיטלומ

.

רוביח

םינותנה

ךלש

לעפומ

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

דיינ

ו

-

SIM

,

רבעהו

תא

רוביח

םינותנ

בצמל

לעופ

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

67

background image

קר

םינקתה

םימאות

םילגוסמ

לבקל

גיצהלו

תועדוה

הידמיטלומ

.

הארמ

תועדוהה

יושע

תונתשהל

ןקתהמ

ןקתהל

.

תרבעה

העדוה

ב

תובותכת

,

שקה

לע

החיש

,

שקה

השקה

הכורא

לע

העדוהה

ךנוצרבש

ריבעהל

,

שקהו

לע

רבעה

.

ינפל

תרבעה

העדוהה

,

ךתורשפאב

ךורעל

תא

המ

בתכנש

וא

ףיסוהל

ריסהלו

םיצבק

םיפרוצמ

.

תרבעה

תועדוה

תובורמ

ב

-

תובותכת

,

שקה

לע

החיש

לעו

<

רחב

תועדוה

,

שקה

לע

תובית

ןומיסה

תועיפומה

דיל

תועדוהה

,

שקהו

לע

תפסוהל

ןעמנ

.

תאירק

העדוה

ךתורשפאב

תוארל

ךסמב

הלחתהה

יתמ

תלביק

העדוה

.

ךתורשפאב

גיצהל

תא

תועדוהה

ךניב

ןיבל

שיא

רשק

ףצרב

החיש

דחא

.

ףצר

החישה

לוכי

ליכהל

תועדוה

טסקט

תועדוהו

הידמיטלומ

.

1

.

שקה

לע

תועדוה

.

2

.

ידכ

אורקל

העדוה

,

שקה

לע

החיש

.

הצע

:

ידכ

עונמל

םירחאמ

תוארל

תועטב

תוארתה

תודוא

תועדוהה

ךלש

ךסמב

הליענה

,

קלחה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

ךסמ

הליענ

<

רחב

היצקילפא

תגצהל

בצמ

טרופמ

<

אלל

.

םא

ןיא

ךל

תורשפא

חותפל

תעדוה

הידמיטלומ

,

קודב

תא

תודוקנה

תואבה

:

יונמה

ךלש

ןקתהל

דיינה

ךמות

תועדוהב

הידמיטלומ

.

רוביח