Microsoft Lumia 535 Dual SIM - חיפוש איש קשר

background image

הירוטסיה

.

2

.

שקה

לע

דיל

רפסמ

ןופלטה

שקהו

לע

.

3

.

שקה

לע

,

ךורע

תא

רפסמ

ןופלטה

תאו

גוס

רפסמ

ןופלטה

שקהו

לע

.

4

.

ךורע

יטרפ

שיא

רשק

םירחא

,

תוברל

תא

םשה

,

שקהו

לע

.

תרימש

רפסמ

העדוהמ

הלבקתהש

םאה

תלביק

העדוה

םדאמ

רפסמש

ןופלטה

ולש

ןיידע

וניא

רומש

תזכרב

םישנא

ךלש

?

ךתורשפאב

רומשל

תולקב

תא

רפסמה

ךרעב

שדח

וא

םייק

לש

תמישר

ישנא

רשקה

.

1

.

שקה

לע

תועדוה

.

2

.

תמישרב

תוחישה

,

שקה

לע

החיש

לעו

<

.

3

.

שקה

לע

,

ךורע

תא

רפסמ

ןופלטה

תאו

גוס

רפסמ

ןופלטה

שקהו

לע

.

4

.

ךורע

יטרפ

שיא

רשק

םירחא

,

תוברל

תא

םשה

,

שקהו

לע

.

שופיח

שיא

רשק

םא

ךילע

רוציל

רשק

םע

ךירבח

תוריהמב

,

ךניא

ךירצ

קילחהל

תא

עבצאה

ןיב

לכ

ישנא

רשקה

ךלש

.

ךתורשפאב

שפחל

וא

רובעל

לא

תוא

וא

ות

תמישרב

ישנא

רשקה

.

ךתורשפאב

םג

שמתשהל

הדוקפב

תילוק

ידכ

רשקתהל

שיאל

רשק

וא

חולשל

וילא

העדוה

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

62

background image

1

.

שקה

לע

םישנא

קלחהו

תא

עבצאה

לא

ישנא

רשק

.

2

.

שקה

לע

לחתהו

תביתכב

םש

.

עצבתמ

ןוניס

המישרב

ךלהמב

הביתכה

.

הצע

:

דמצה

תא

ישנא

רשקה

םיבושחה

רתויב

ךלש

וא

תא

תוצובק

ישנא

רשקה

ךסמל

הלחתהה

.

שקה

השקה

תכשוממ

לע

שיא

רשק

שקהו

לע

דמצה

לחתהל

.

רבעמ

לא

תוא

וא

ות

תמישרב

ישנא

רשקה

שקה

לע

תוא

יהשלכ

תמישרב

ישנא

רשקה

לאמשמ

,

טירפתבו

אבה

,

שקה

לע

תואה

וא

ותה

םינושארה

רובע

םשה

יוצרה

.

שומיש

הדוקפב

תילוק

הגוצתב

יהשלכ

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

דיגתו

Call

וא

Text

תאו

םש

שיא

רשקה

.

ןיא

הכימת

לכב

תופשה

.

רושיק

ישנא

רשק

םאה

שי

ךל

םיכרע

םידרפנ

רובע

ותוא

שיא

רשק