Microsoft Lumia 535 Dual SIM - שינוי מצב הדפדפן

background image

הייסיטרכה

היוצרה

.

תריגס

הייסיטרכ

שקה

לע

6

<

.

יוניש

בצמ

ןפדפדה

רתוי

ידמ

םוז

?

לקתנ

היעבב

תאירקב

טסקטה

ירתאב

טנרטניא

?

ךתורשפאב

שמתשהל

ןפדפדב

ךלש

בצמב

דיינ

וא

בצמ

ןחלוש

הדובע

,

וא

ריבעהל

יפד

טנרטניא

םימיוסמ

תגוצתל

האירקה

רידגהלו

תא

לדוג

ןפוגה

םאתהב

ךיתופדעהל

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

94

background image

1

.

ידכ

רידגהל

תא

ןפדפדה

שמתשהל

דימת

בצמב

יוצרה

,

שקה

לע

Internet Explorer

<

<

תורדגה

.

2

.

הנש

תא

הרדגהה

רובע

תפדעה

ירתא

טנרטניא

.

רבעמ

תגוצתל

האירקה

שקה

לע

תרושב

תבותכה

.

ידכ

רידגהל

תא

לדוג

ןפוגה

רובע

תגוצת

האירקה

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

תורדגה

תומדקתמ

<

לדוג

ןפוג

תגוצתב

האירק

.

הצע

:

ידכ

לבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תורדגה

ןפדפדה

העפשההו

ןהלש

,

שקה

לע

רושיקה

תיתחתב

ךסמה

.

תפסוה

רתא

טנרטניא

םיפדעומל

ךלש

םא

התא

רקבמ

םתואב

ירתא

טנרטניא

לכ

ןמזה

,

ףסוה

םתוא

םיפדעומל

ךלש

ידכ

לכותש

תשגל

םהילא

תוריהמב

.

שקה

לע

Internet Explorer

.

1

.

רובע

לא

רתא

טנרטניא

.

2

.

שקה

לע

<

ףסוה

םיפדעומל

.

3

.

ךורע

תא

םשה

םא

התא

ןיינועמ

ךכב

שקהו

לע

.

הצע

:

ךתורשפאב

םג

דימצהל

תא

ירתא

טנרטניאה

םיפדעומה

ךילע

ךסמל

הלחתהה

.

תעב

השילג

רתאב

טנרטניא

,

שקה

לע

<

דמצה

לחתהל

.

רבעמ

לא

רתא

טנרטניא

ףדעומ

שקה

לע

<

םיפדעומ

לעו

רתא

טנרטניא

.

הצע

:

ידכ

תשגל

תוריהמב

םיפדעומל

ךלש

,

ףסוה

תא

למס

םיפדעומה

תרושל

תבותכה

.

שקה

לע

<

תורדגה

רבעהו

תא

שמתשה

ןצחלב

תרוש

תבותכה

רובע

בצמל

םיפדעומ

.

ףותיש

ףד

טנרטניא

אצמתשכ

ףד

טנרטניא

ןיינעמ

,

לכות

חולשל

ותוא

םירבחל

ראודב

וא

תעדוהב

טסקט

,

וא

םסרפל

ותוא

תותשרב

תויתרבחה

ךלש

.

םא

םירבחה

ךלש

םיאצמנ

ךתברקב

,

שמתשה

ב

-

NFC

ידכ

ףתשל

תא

ףדה

תועצמאב

השקה

הטושפ

לש

םינופלטה

הז

הזב

.

1

.

שקה

לע

Internet Explorer

רובעו

לא

רתא

טנרטניא

.

2

.

שקה

לע

<

ףתש

ףד

לעו

ןפוא

ףותישה

יוצרה

.

ףותיש

ףד

טנרטניא

תועצמאב

NFC

תעב

השילגה

שקה

לע

<

ףתש

ףד

<

דמצה

ידכ

ףתשל

)

NFC

(

,

עג

ןופלטב

לש

ךרבח

םע

ןופלטה

ךלש

.

ידכ

אדוול

תורשפאהש

דמצה

ידכ

ףתשל

)

NFC

(

תלעפומ

,

ךסמב

'

לחתה

,'

קלחה

הטמל

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

NFC

,

רבעהו

תא

דמצה

ידכ

ףתשל

בצמל

לעופ

.